ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     เรือชนะคลื่น 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับในพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 "เรือชนะคลื่น" 2564 ณ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Zoom Clound Meeting เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


2021-09-27 08:23:13