ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     ทีมงามผี้หลี้ จัดกิจกรรม

✨✨ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม “รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย CMRU สร้างสังคมคนขับรถดี มีวินัยจราจร”   ผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษา ทีมงามผี้หลี้ CMRU ในการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีสมาธิในการขับขี่ เน้นการขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างพฤติกรรมปลอดภัยร่วมกัน อย่างมีส่วนร่วมผ่าน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการต่อเนื่อง และในปีนี้มีการปรับรูปแบบเป็นการสื่อสารผ่านท่องทางออนไลน์ 
✨✨✨
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาท ในการอบรม รุ่นที่ 1 และ 2  และนายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปิดกิจกรรมและให้โอวาท ในการอบรม รุ่นที่ 3  และได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิทยากร โดย พ.ต.ท.วีระยา  วงศ์แก้ว สารวัตรกลุ่มงานจราจร  ร.ต.อ. กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล รองสารวัตรกลุ่มงานจราจร ส.ต.อ.ธนศักดิ์ ดาวสุข และคณะทำงาน กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

โดย

รุ่นที่ 1 ผู้นำนักศึกษา และ 2 นักศึกษากลุ่มสนใจ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

รุ่นที่ 3 นักศึกษาทำงานพิเศษ กลุ่ม ไรเดอร์ และ นักศึกษากลุ่มสนใจ วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564

ขอบคุณภาพ : ข่าว  เพจ Nithed CMRU-NithedShow


2021-10-18 03:38:07