ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรการจัดการ ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน จก61.บธ.บ.4.1, จก 61.บธ.บ.4.2 และจก 62.บธ.บ.4.3 ในวันที่ 28, 29 สิงหาคม 2564, วันที่ 4, 5, 11, 12 กันยายน 2564 โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Ms Teams) วิทยากรคือ อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ธวัชชัย  บุญมี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว


2021-09-19 04:00:31