ระบบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สำหรับผู้ดูแลระบบ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ