รายละเอียดหลักสูตร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ


ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
รายละเอียด
วิทยากร
1การตลาดดิจิทัลเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล.........................
2การสร้างสื่อเพื่อการโฆษณาเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล.........................
3กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล.........................
4การถ่ายภาพสินค้าให้โดนใจลูกค้าเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล.........................
5.....................เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล.........................


Contact Info

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 885-800