จัดการข่าวกิจกรรม


รหัสข่าว
:    1
วันที่
:    2018-06-12 07:42:11
หัวข้อเรื่อง
:   งานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เนื้อหา
:   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่าน Zoom มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 ท่าน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
:   
 
 

Contact Info

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 885-800