ประวัติคณะกรรมการ BTCชื่อ - นามสกุล อาจารย์กุสุมา สุธาคำ
สังกัดหน่วงาน หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษา2552  : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547  : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
ประวัติการทำงาน2553 – ปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2554 – 2555  : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2550 – 2552  : นักวิเคราะห์ระบบ บริษัทอิลเทลลิเจนท์บิสสิเนสโซลูชั่น
2548 – 2550  : วิศวกรระบบ บริษัท โฮย่ากลาสดิสก์ (ลำพูน) จำกัด
  
ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบธุรกิจอัจฉริยะ สื่อมัลติมีเดีย
  


Contact Info

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 885-800