ประวัติคณะกรรมการ BTCชื่อ - นามสกุล อาจารย์วลัยพร สุพรรณ
สังกัดหน่วงาน หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษา2549  : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2548  : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544  : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2542  : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  
ประวัติการทำงาน2564 – ปัจจุบัน  : ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2551 – ปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2544 – 2551  :อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค)
  
ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และการตลาดดิจิทัล
  
รางวัลที่ได้รับ2558  : ได้รับการรับรองด้าน HTML5 Application Development Fundamentals. Certification Number : F365-3357 จาก Microsoft Technology Associate.
2558  : ได้รับการรับรองด้าน Software Development Fundamentals. Certification Number : F370-1373 จาก Microsoft Technology Associate.
2557  : ได้รับการรับรองด้าน Database Fundamentals. Certification Number : F026-0673 จาก Microsoft Technology Associate.
2557  : ได้รับการรับรองด้าน Information Technology Passport Examination (IP) Certification Number : THIP14S0155 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2542  : รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70 จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2542  : รางวัลชมเชย ประเภท การเขียนโปรแกรมภาษา PASCAL จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 51 ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2542
2541  : รางวัลที่ 1 ในสาขาวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา Basic จากองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชิงชนะเลิศระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2541 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541
2541  : รางวัลที่ 1 ในสาขาวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชิงชนะเลิศระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2541 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541
2540  : รางวัลที่ 2 ประเภท การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 50 ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2540
2540  : รางวัลที่ 1 ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมภาษา Basic ปวส.) จากองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชิงชนะเลิศระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2540 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540
  
วิทยากรอบรม2562  : วิทยากรอบรมเรื่อง เครื่องมือสำหรับองค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัล ในงานสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล” โครงการให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
2546  : วิทยากรอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์ ในโครงการ IT CAMP ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2546
2546  : วิทยากรอบรมเรื่อง การเขียน Homepage ด้วยโปรแกรม Dreamweaver จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2546
2546  : วิทยากรอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ณ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2546
2546  : วิทยากรอบรมเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access โครงการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาข้าราชการจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2546
2546  : วิทยากรอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2546
2545  : วิทยากรอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Access โครงการพัฒนาข้าราชการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2545 ณ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2545
2545  : วิทยากรอบรมเรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ณ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 27 กรกฎาคม 2545
  


Contact Info

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 885-800