ประวัติคณะกรรมการ BTCชื่อ - นามสกุล อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
สังกัดหน่วงาน หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการ ภาควิชาการจัดการ
ประวัติการศึกษา2549  : -
2548  : -
2544  : -
2542  : -
  
ประวัติการทำงาน2553 – ปัจจุบัน  : -
2554 – 2555  : -
2550 – 2552  : -
2548 – 2550  : -
  
ความเชี่ยวชาญ-
  


Contact Info

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 885-800