เข้าสู่เว็บไซต์่


Bachelor Of Economics Program in Digital Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- พนักงานฝ่ายการเงิน นักวิเคราะห์สินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในสถาบันการเงิน
- นักเศรษฐกรทางด้านการเงิน ด้านการคลังหน่วยงานภาครัฐบาล
- นักวิชาการด้านการเงิน-การคลัง นักวิชาการด้านภาษี
- พนักงานฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงานภาคเอกชน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Bachelor of Communication Arts Program
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- เจ้าหน้าที่โฆษณา
- นักสื่อสารการตลาด
- นักเขียนบทโฆษณา
- ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา
- ผู้กำกับโฆษณา
- นักข่าว / ผู้สื่อข่าว
- ช่างภาพ
- ผู้ดำเนินรายการวิทยุ
- พิธีกร / ผู้ประกาศ
- นักเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
- ผู้กำกับรายการโทรทัศน์
- นักประชาสัมพันธ์
- นักวางแผนสื่อ
- นักสื่อสารองค์กร
- ผู้บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียดBachelor of Accountancy
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้ทำบัญชีทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักบัญชีสาธารณะ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักวิชาการบัญชี
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
- นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านทรัพยากรมนุษย์
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
- เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน
- เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียดBachelor of Business Administration Program in Digital Technology in Business
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาและบริหารเว็บไซต์
- ผู้บริหารโครงการระบบสารสนเทศ
- ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักโฆษณา / นักประชาสัมพันธ์ / นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย
- อาจารย์สอนทางด้านบริหารธุรกิจการตลาด
- ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ
- นักการตลาด / นักขาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียดBachelor of Business Administration Program in Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ
- ผู้จัดการทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ธุรการ และประสานงาน
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Bachelor of Business Administrotion Program in Entrepreneurship
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการ
- อาชีพอิสระ
- ผู้จัดการทั่วไป
- พนักงานต่างๆ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียดBachelor of Business Administrotion Program in lnternational Business
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ
- ผู้จัดการประหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานระหว่งประเทศ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำเข้าส่งออก
- เจ้าหน้าที่การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่งประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกดูรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ


 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนฯการเกษตร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • adiCET
 • บัณทิตวิทยาลัย

บริการออนไลน์


 • แบบสำรวจการประเมินคุณภาพฯ
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • ภาคนิพนธ์นักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพ
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย
 • ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 • ประเมินความพึงพอใจ
 • ระบบจองห้องประชุม

ภาควิชา


 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาการตลาด
 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0623104902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com