ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิติให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการบัญชี และนำไปประหยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูง โดยมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปรัชญา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมในอาชีพทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลอันส่งผลในการเสริมความเข็มแข็งและดุลยภาพ ของท้องถิ่น

การจัดการเรียนการสอน
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
- ภาคพิเศษ จันทร์-ศุกร์
- ภาคพิเศษ (กลุ่มสนใจ)


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย :บัญชีบัณฑิต(การบัญชี) บช.บ.(การบัญชี)
ภาษาอังกฤษ :Bachrlor of Accountancy (Accountancy) B"Acc"(Accountancy)


โอกาศผู้สำเร็จการศึกษา
- มีคุณสมบัติสามารถเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(Tax Auditor : TA) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public Accounttant : CPA)
- สามารถประกอบวิชาชีพอิสระทางการบัญชี เช่น การรับทำบัญชี การรับวางระบบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร
- เป็นผู้ทำบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ในภาครัฐและเอกชน
- สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีในสถาบัญการศึกษา


โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการบัญชี
- โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี(CPD)
- โครงการสัมนาอาจารย์ราชภัฏทั่วประเทศ
- โครงการตรวจสอบบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- โครงการคลินิกบัญชี


การประกันคุณภาพของนักศึกษา
- ทดสอบประมวลความรู้ในวิชาชีพก่อนจบการศึกษาด้วยโครงการ Exit-Exam
- เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยเข้าร่วมโครงการตรวจสอบบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ให้มีผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบัญชี
- เสริมความรู้วิชาบัญชีกับโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา