ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

 
อาจารย์ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
หัวหน้าภาควิชา
 

ผศ.เสาวณี ใจรักษ์

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี

รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย

ผศ.ดร.กมลทิพย์ คำใจ

อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร

ผศ.รัชนีกร ปัญญา

อาจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์

ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

อาจารย์วิภาวี ศรีคะ

อาจารย์พรวีนัส บุญมากาศ

อาจารย์วรวุฒิ ตุ่นคำ

อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์

อาจารย์วิไลพร ไชยโย

อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม