หลักสูตรภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Bachelor of Business Administration Program in Business Computer )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธบ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Bachelor of Business Administration)

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ด้านการบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

 • เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • และแก้ปัญหาด้านการจัดการในองค์กรธุรกิจและองค์การภาครัฐได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูง
 • มีเป้าหมาย หลักการดำเนินชีวิต มีพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนส่วนร่วม ชุมชนและท้องถิ่น
 • มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 • มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 • มีความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • นักพัฒนาและบริหารเว็บไซด์
 • ผู้บริหารโครงการระบบสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ

Download หลักสูตรปรับปรุง 2553 Download หลักสูตรปรับปรุง 2558