ข่าวประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ/ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U