แจ้งอบรมสัมมนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U