การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาการจัดการวิชาการ 2015"
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2015”
จัดทำโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
    จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่งตั้งแต่ปี 2553 อันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยเห็นว่า การสร้างเครือข่ายทางวิชาการมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า และสืบเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญมากกิจกรรมหนึ่ง คือ “การจัดงานวิชาการระดับชาติ” เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย การพัฒนาวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติทั้งแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
    ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ และการศึกษาถือเป็นกุญแจหลักที่สำคัญในการที่จะแสดงศักยภาพของบุคคลากรของประเทศ ตลอดจนแสดงถึงความก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเร่งรัดและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไว้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ ก็ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ในระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ว่าด้วยเรื่องของระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และตามการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. (2.3) ที่กำหนดให้ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
    ในปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ร่วมมือสานต่อการจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในความร่วมมือทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการประชุม โครงการ “ราชภัฏวิชาการ 2015 : เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์สู่อาเซียน” ขึ้น ในปี 2558 โดยมุ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ทั้งวิจัยในชั้นเรียน ในศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นิเทศศาสตร์ การบัญชี และการเงิน และเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยอันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่ฌป็นประโยชน์ต่อองกร สาธารณชน และวงวิชาการทางการบริหารธุรกิจและการจัดการ
 • เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และหรือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง
 • เพื่อเป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่และนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ


 • เป้าหมาย
 • คณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และหรือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นิสิต/นักศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
 • บุ่คคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและงานวิชาการ


 • แผนการดำเนินงาน
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และรับสมัครบทความวิชาการจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานทั่วไปประเทศทางออนไลน์ ตั้งแต่กรกฏาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557
 • ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและดำเนินการรับผลงานทางออนไลน์ ตั้งแต่ 15 กรกฏาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ(Peer Review) วันที่ 1-30 ธันวาคม 2557
 • ประกาศผลการพิจารณาบทความ
 • นำบทความที่เป็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ผ่านการพิจารณานำส่งคืนเจ้าของบทความเพื่อปรับปรุง/แก้ไข วันที่1-17 มกราคม 2558
 • กำหนดส่งบทความฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และชำระเงิน ภายใน 30 มกราคม 2558
 • รวบรวมและจัดทำรูปเล่มบทความเพื่อนำเสนอผู้เข้าร่วมงาน "ราชภัฏวิชาการ 2015 : เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน" ภายในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558