ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
        เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor Of Economics Program)

ปริญญาและสาขาวิชา
        เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. (Bachelor Of Economics)

ปรัชญา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีในงานเศรษฐศาสตร์ มีจรรยบรรณในวิชาชีพ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลอันก่อให้เกิดความรอบรู้ทางเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑฺตให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไป สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ ด้ายทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
-เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา หรือทำการวิขัยสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องได้
-ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักเศรษฐศาสตรกรทางการเงิน หรือด้านการคลังของหน่ายงานภาครัฐ
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำภาครัฐและเอกชน
-นักวิชาการด้านการเงิน-การคลังประจำหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานด้านการเงิน สินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในสถาบันการเงินต่างๆ
-พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไปประจำหน่วยงานภาคเอกชน
-ประกอบธุรกิจส่วนตัว