ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
     ข่าวกิจกรรม
 มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มท...
 BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด...
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564...
 Lanna Expo and Express to Global Market ...
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...
 คนเก่ง FMS...
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทย...
 จดหมายเหตุคณะวิทยาการจัดการ...
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2564...
 ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ...


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่...
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน...
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยว...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไต...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดี...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน ม....