ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

 
รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
หัวหน้าภาควิชา
 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช

อาจารย์มัทนา อินใชย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ

อาจารย์เกษม กุณาศรี

ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล

อาจารย์ พชรพร อากรสกุล

อาจารย์ กันตา ตันนิยม