ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการจัดการองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา อินใชย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหาร และทีมขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เข้าพบ ผู้อำนวยการสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และ รองฯ ณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในการขอคำปรึกษา แนวทางพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน การบริการวิชาการในสถานศึกษา บริการชุมชน และการจัดการองค์กร

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


2021-09-19 04:14:56