ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     FMS AMBASSADOR

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและสร้างทักษะ Soft skill ทักษะศตวรรษทื่ 21 เมื่อวันที่ 12-25 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระบบปิด โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และ การเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในด้านทักษะการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน หรือ Soft Skill โดย ตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการจากหลักสูตรต่่างๆ ได้เข้าร่วมประกวด  FMS AMBASSADOR ทั้งนี้การประกวดได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านบุคลิกภาพ เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 

เดือนคณะวิทยาการจัดการ ๒๕๖๔ ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ
บีม อนุรักษ์ จอมเตี่ยง จากสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์
รองอันดับ ๑ เดือนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
แดท สัชฌุกร อยู่สบาย จากสาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
รองอันดับ ๒ เดือนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
ไนท์ สิทธิชัย คำใจ จากสาขาการจัดการ

ดาวคณะวิทยาการจัดการ ๒๕๖๔ ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ
โฟล์ท ธัญญารัตน์ ธรรมจี๋ จากสาขาการเป็นผู้ประกอบการ
รองอันดับ ๑ ดาวคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
หลิว ปวริศา ธีระธนกุล จากสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์
รองอันดับ ๒ ดาวคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
พลอย ชลดา มิ่งชื่น จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ดาวจรัสแสงคณะวิทยาการจัดการ ๒๕๖๔ ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ
โอปอล์ ปาณิศา สารเสนาะ จากสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์
รองอันดับ ๑ ดาวจรัสแสงคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
นัตตี้ ณัฐติชา กลิ่นกัด จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
รองอันดับ ๒ ดาวจรัสแสงคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
อ้น ณัฐพันธ์ สุยะสอน จากสาขาการจัดการ


FMS PHOTOGENIC ได้แก่ พลอย ชลดา มิ่งชื่น จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
FMS POPULAR VOTE  ได้แก่ โฟล์ท ธัญญารัตน์ ธรรมจี๋ จากสาขาการเป็นผู้ประกอบการ

NOW AMBASSADOR ได้แก่
บีม อนุรักษ์ จอมเตี่ยง จากสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์
โฟล์ท ธัญญารัตน์ ธรรมจี๋ จากสาขาการเป็นผู้ประกอบการ
โอปอล์ ปาณิศา สารเสนาะ จากสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์


2021-09-27 07:25:36