ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     ทักษะการเขียนเรซูเม่ (Resume)

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนเรซูเม่ (Resume) ออนไลน์เทคนิคการไปสัมภาษณ์งาน และการปรับบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (MGT 3801) ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน จก61.บธ.บ.4.1, จก 61.บธ.บ.4.2 และจก 62.บธ.บ.4.3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วิทยากรคือ คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จาก บริษัทท็อปกัน จำกัด  โดยมี  ผศ.จิรวรรณ  บุญมี อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

 


2021-09-27 08:34:11