ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประะานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการต่างๆ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


2021-10-15 03:10:21