ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

 
ผศ.ธวัชชัย บุญมี
หัวหน้าภาควิชา
 

ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ

อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข

ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ

อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานติ

ผศ. ดร.กาญจนา สุระ

ผศ.จิรวรรณ บุญมี

อาจารย์เติมพันธ์ บุญมาประเสริฐ

ผศ.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

อาจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสอาด

อาจารย์เพียงตะวัน พลอาจ

ดร.พนิดา สัตโยภาส

อาจารย์ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ

อาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว

อาจารย์เยาวลักษณ์ วงศ์ประภารัตน์

อาจารย์วินยาภรณ์ พราหมณโชติ

อาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช

อาจารย์วรมรรณ นามวงค์