ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


     CMRU Safety Idol Season 3

นักศึกษา Nithed CMRU ทีมงามผี้หลี้ CMRU ในโครงการขับขี่ปลอดภัย จะไป "เหง้อ" ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มพลัส และทีมสื่อ คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU และเครือข่ายนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย 
 จัดกิจกรรม การประกวด อ้ายบ่าว- สาวจี๋ ขับขี่ปลอดภัย CMRU Safety Idol Season 3  2020- 2021 รูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการเป็น CMRU Safety Idol เมื่อ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะไปเหง้อ CMRU

 ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 - สาวจี๋ นางสาวณัฐธิดา สมปาน จาก วิทยาลัยนานาชาติ 
 - อ้ายบ่าว  นายธีรพงษ์ วิรัชกุล จาก คณะครุศาสตร์ 
- สาวงามผี้ลี้ นายรัชรวี จิราวัฒนากูล จาก คณะวิทยาการจัดการ 

ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน จากกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ,  เอ็มพลัส , นางสาวเชียงใหม่ 2564,   now คลินิก และทีมดำเนินรายการ นักศึกษาจาก ภาควิชานิเทศศาสตร์ 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว จาก เพจ  จะไปเหง้อ CMRU
 


2021-10-18 04:13:16