About Us

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการ หลักสูตรการอบรม
ที่ตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์แต่ละแขนงในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
รวมถึงผสานความร่วมมือกับนักวิชาการ นักวิชาชีพ องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือมีกิจกรรมบริการวิชาการ

Introduction to BTC

วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

  • พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพทางธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศธุรกิจ
  • พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
  • พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อบูรณาการศาสตร์ความเชี่ยวชาญสู่การพัฒนาธุรกิจ
  • พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางธุรกิจและทางวิชาชีพ
  • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

Collaboration

เครือข่ายความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ โดยดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Activity

การพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรมการอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ

วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด
2018-06-12 07:42:11
งานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
คลิก

Course

โครงการอบรมสัมมนาและคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ BTC
เพื่อรับทราบข่าวสารและส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

Training Course

หลักสูตรการอบรม

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้ดำเนินงานด้านการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในด้านการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

           ศูนย์ BTC ได้พัฒนาหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ BTC ตัวอย่างหลักสูตรมีดังนี้

  • การตลาดดิจิทัล
  • กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
  • การสร้างสื่อเพื่อการโฆษณา
  • การถ่ายภาพสินค้าให้โดนใจลูกค้า
รายละเอียดหลักสูตร สมัครสมาชิก

OUR TEAM

คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังนี้

ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ

ที่ปรึกษา    Click
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงค์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   Click

อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ   Click

อ.วลัยพร สุพรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ    Click

ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ

คณะกรรมการ    Click

ผศ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ

คณะกรรมการ    Click

อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ

คณะกรรมการ    Click

อ.ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร

คณะกรรมการ    Click

อ.วิไลพร ไชยโย

คณะกรรมการ    Click

อ.รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์

คณะกรรมการ    Click

อ.พชรพร อากรสกุล

คณะกรรมการ    Click

อ.ดร.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์

คณะกรรมการ    Click

อ.เบญจพร หน่อชาย

คณะกรรมการ    Click

อ.เสกสรร มณีธร

คณะกรรมการ    Click

อ.กันตา ตันนิยม

คณะกรรมการ    Click

อ.จุฑาลักษณ์ สายแปง

คณะกรรมการ    Click

อ.กุสุมา สุธาคำ

คณะกรรมการ    Click

นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน

กรรมการและเลขานุการ   Click

นางสาวศุทธนุช หทัยพิชิตชัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   Click

Contact Us


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 885-800 โทรสาร (053) 885-809 e-Mail : btc.cmru@gmail.com


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Start : June 2021
Today
2
Yesterday
1
This Month
1
Last Month
48
This Year
569
Last Year
857
All Visit
2,026