ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสรุปขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์ฯ


สรุปขั้นตอนของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

        1. นักศึกษาที่จะทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้น ต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องได้ระดับคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า C 
        2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ในเว็บไซต์คณะหรือที่เว็บไซต์ www.mpec.cmru.ac.th แล้วนำเอกสาร ใบแจ้งจำนงของฝึกประสบการณ์ส่งที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบสถานที่ฝึกประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์หรือหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อดำเนินการออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษามีความจำนงต้องการไป ฝึกประสบการณ์
        3. ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตัวเอง (ข้อที่ 3) หากขึ้นสถานะสีเขียวให้นักศึกษามารับหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ จากนั้นให้นำไปยื่นความจำนงที่สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ยกเว้นกรณีนักศึกษาภาคพิเศษที่มีงานทำประจำ เมื่อยื่นเอกสาร ที่งานฝึกประสบการณ์จะรับเฉพาะหนังสือราชการส่งตัวหนังสือเพื่อรายงานเข้ารับการฝึกประสบการณ์เท่านั้นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก่อนออกฝึกฯ หรือสถานะ เป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (ตกใจ) สีส้ม ให้นักศึกษารียติดต่อศูนย์ฝึกฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
        4. สถานประกอบการหรือหน่วยงานจะทำการตอบรับนักศึกษาขอฝึกประสบการณ์โดยการส่งแบบตอบรับมายังคณะวิทยาการจัดการทางไปรษณีย์ โทรสารหรือสามารถนัดให้นักศึกษามารับเอกสารแบบตอบรับ หรือทางออนไลน์ ก็ได้ 
        5. เมื่อสถานประกอบการหรือหน่วยงานตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์จากนั้นงานฝึกประสบการณ์จะดำเนินการออกหนังสือราชการส่งตัวนักศึกษาอีก 1 ฉบับ เพื่อมอบให้นักศึกษานำไปรายงานตัวในวันแรกของการฝึกประสบการณ์ 
        6. คณะวิทยาการจัดการจะดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งในวันปฐมนิเทศนักศึกษาจะได้รับหนังสือส่งตัว
        7. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากระบบ
        8. นักศึกษาทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาที่คณะกำหนด
        9. ระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษามาพบอาจารย์นิเทศก์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดทำภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ธุรกิจจำลอง (ภาคพิเศษ) ควบคู่การฝึกประสบการณ์
        10. อาจารย์นิเทศก์จากคณะวิทยาการจัดการ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่สถานที่ฝึกฯ 
        11. ผู้นิเทศก์จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
        12. นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่คณะวิทยาการจัดการกำหนด
        13. สถานประกอบการหรือหน่วยงานส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย โดยมีจดหมาย/หนังสือราชการจ่าหน้าซองถึงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝากให้นักศึกษาถือกลับไปยังมหาวิทยาลัย หรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
        14. สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ประเมินการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาทางออนไลน์ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกหรือภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการฝึกประสบการณ์สิ้นสุดลง
        15. คณะวิทยาการจัดการ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคปกติ เพื่อเป็นการสรุปประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ส่วนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคพิเศษนักศึกษาต้องเป็นจัดผู้ดำเนินการจัดงานปัจฉิมเอง
        16. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามระเบียบการวัดและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่อไป ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter