ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกระบวนการฝึกประสบการณ์ฯ


กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

        ขั้นตอนหรือกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3 ขั้นตอน คือ 
                1. ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึก (Pre Training) 
                2. ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (On the JobTraining) 
                3. ขั้นหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post Training) 
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter