ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerโครงสร้าง


คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฝึกฯ ของคณะวิทยาการจัดการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและงบประมาณ

 

อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

 
นางสุนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
 
     

  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ ของคณะวิทยาการจัดการ

 
อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
ประธานศูนย์ฝึกฯ
 

ผศ.ดร. มัทนา อินใชย
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ พลศรัณย์ ศันยทิพย์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร. ปะราสี เอนก
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน

อาจารย์ รัชนี เสาร์แก้ว
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

ดร.รัฐ ใจรักษ์
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
นาย พลากร กวางนอน
นักวิชาการศึกษา
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter