ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerหลักการฝึกประสบการณ์ฯ


หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

        หลักการสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ 

        3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                3.1.1 มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการ ทำงานและการพัฒนางานในสาขานั้นๆ 
                3.1.2 กระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างงานหลัก หรืองานรองที่ตนสน ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ได้ 

        3.2 การจัดการ 
                3.2.1 เน้นการจัดการอย่างมีระบบและอาศัยกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
                3.2.2 เน้นทฤษฎีประสานปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
                3.2.3 เน้นการฝึกจากประสบการณ์จริงให้มากที่สุด 

        3.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ 
                3.3.1 เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร องค์การ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ที่เอื้อต่อการได้รับความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการมีงานทำของนักศึกษา
                3.3.2 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารหรือจัดการและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในขอบเขตที่เหมาะสม
                3.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานเป็นหมู่คณะศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter