คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Department Of AccountancyDr.Wipawee Srika

Dr.Wipawee Srika


รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย

Assoc.Prof. Varipin Mongkolsamai


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ

Assist.Prof. Dr. Kamolthip Kamjai


อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร

Weerayuth Sethasathien


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา

Assist.Prof. Ratchaneekorn Panya


อาจารย์ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี

Chuleekarn Chaimuangdee


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธมน สุวรรณอาสน์

Assist.Prof. Puttamon Suwunnaard


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

Assist.Prof.Dr. Korravee Chai-amonphaisal


Pornveenus Boonmakas

Pornveenus Boonmakas


อาจารย์วรวุฒิ ตุ่นคำ

อาจารย์วรวุฒิ ตุ่นคำ


อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์

Pichayanun Amonpich


อาจารย์วิไลพร ไชยโย

Wilaiporn Chaiyo


อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม

Kirana Yeesoonsam


อาจารย์จิรเดชา วันชูเพลา

Jiradacha Wanchuplow
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่