คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Department Of Marketingอ.ดร.ปะราสี เอนก

Dr.Parasee Anek


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น

Assist. Prof. Manop Chum-un


อาจารย์พรพิมล กาบบัว

Pornpimon Kabbour


อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง

Pannarat Boonkwang


อาจารย์จินดาภา ศรีสำราญ

Dr.Jindapa Srisamran


อาจารย์เบญจพร หน่อชาย

Dr.Benchaphorn Nochai


อ.ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล

Assist. Prof.Dr.nuthathai Thaotrakool
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่