คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Department Of Business Administrationอาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว

Ratchanee Soukaew


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ

Assist. Prof. Dejawit Nilwan


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข

Assist. Prof. Ponpimon Wongsuk


อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี

Songkiet Sangkamamee


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ

Assist. Prof. Sirijan Chuasuwan


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี

Assist. Prof. Thawatchai Boonmeeี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุระ

Assist. Prof. Dr. Kanchana Sura


อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานติ

Assist. Prof. Dr.Jermkhuan Ratchusanti


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี

Assist. Prof. Jirawan Boonmee


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

Assist. Prof. Dr.Supareuk Tarapituxwong


อาจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสอาด

Suwaluck Uansa-ard


อาจารย์เพียงตะวัน พลอาจ

Assist. Prof. Piangtawan Pol-ard


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส

Assist. Prof. Dr.Panida Sattayopat


อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ

Dr.Phathranit Sornsermsombut


อาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช

Phatcharin Udomcharatdet


อ.ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ

Dr.Winayaporn Bhrammanachote


อาจารย์วรมรรณ นามวงค์

Waraman Namwong


อาจารย์ประทานพร สุรินต๊ะ

Pratanpound Surinta


อาจารย์ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์

Thantita Sathirachaiyawit


อาจารย์กิติยาภรณ์ อินธิปีก

Kitiyaporn Intipeek


อาจารย์เสกสรร  มณีธร

Seksan Maneetorn


อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล

Dr.pariwat Sirakiatsakul


อาจารย์ปียารัตน์  ศรีศักดา

Piyarat Srisakda


อาจารย์สุกัญญา  สุทธษวาสน์

Sukanya Sutatavas


อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

Dr.Bung-on Chartrungruang


Worapol Wattanalaungarun

Worapol Wattanalaungarun


Acting Sub Lt. Kritch  sa-ungthong

Acting Sub Lt. Kritch sa-ungthong


Acting Sun Lt.Dr.Darucha Rattanadumrongaksorn

Acting Sun Lt.Dr.Darucha Rattanadumrongaksorn


Dr.Ardchawin Jaikaew

Dr.Ardchawin Jaikaew
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่