คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Department Of Communication Artsอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์

Kampeepol Sanyatip


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตต์ ธรรมโม

Assist.Prof. Dr. Thammakit Thammo


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ ไชยาโส

Assist.Prof. Dararat Chaiyaso


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

Assist.Prof.Dr. Kamolnut Pholwan


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรสา สอนศรี

Assist.Prof. Sirasa Sornsri


อาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุล

Siroch Tanratanakul


อาจารย์กมลวรรธ สุจริต

Khamolwat Sujarit


อาจารย์ศุภณิช จันทร์สอง

Assist.Prof.Suphanit Chansong


อาจารย์อุไร ไชยเสน

Dr.Urai Chaisen


อาจารย์อัญมณี ภักดีมวลชน

Anyamanee Pakdeemaulchon


อาจารย์ทิพย์พธู กฤษสุนทร

Tippatoo Kitsuntorn


อาจารย์รินทร์ลภัส  เกตุวีระพงศ์

Rinlapas Ketverapong


อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ

Rotchanakorn Baengthit


อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง

Supatatt Dangkrueng
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่