คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Department Of Economicsอาจารย์มัทนา อินใชย

Assist. Prof.Dr.Mathana Inchai


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช

Assist. Prof.Dr.Sombat Singkharat


รองศาสตราจารย์ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์

Assoc. Prof. Philai Lertpongpiroon


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ

Assoc. Prof. Dr. Phattharawuth Somyana


อาจารย์เกษม กุณาศรี

Assist.Prof. Kasem Kunasri


อาจารย์พชรพร อากรสกุล

Pachraporn Arkornsakul


อาจารย์กันตา ตันนิยม

Kanta Tanniyom
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่