คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Accounting teaching by Aomsin Yuwaphat Rakthin

Date22 October 2020 By Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

On October 17-18, 2020, Mr.Seksan Maneetorn, Lecturer, Entrepreneurship Program and Ms.Kirana Yeesoomsam, Lecturer, Department of Accounting and Finance led Entrepreneurship Program students to do the activity to enhance and develop local wisdom by accounting teaching for households and community enterprises under Aomsin Yuwaphat Rakthin Project at Ban Pong Women's Weaving Community Enterprise Group, Mae Hong Son Province.

Vision
A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.
Identity
Graduates with perseverance and determination in character and competence in business management and communications.
Uniqueness
Producing righteous individuals with other desirable traits for the society.News

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่