คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


FMS Celebrates the 36th Anniversary

Date03 November 2020 By Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Since the 36th anniversary of the establishment of the Faculty of Management Sciences, Asst. Prof. Dejawit Nilawan, Dean of Faculty of Management Sciences together with senior lecturers, staff, alumni and students of the faculty attended a merit making ceremony of the faculty at Euang I-Yaret Meeting Room, 5th Floor, Faculty of Management Sciences Building, Chiang Mai Rajabhat University on November 1, 2020.

Vision
A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.
Identity
Graduates with perseverance and determination in character and competence in business management and communications.
Uniqueness
Producing righteous individuals with other desirable traits for the society.News

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่