คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


FMS inherits the Tradition of the Candle Parade

Date29 July 2021 By Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Asst. Prof. Dr. Supareuk Tarapitaxwong, Dean of the Faculty of Management Sciences together with staff, alumni and students of the faculty offered candles and supported the Seang Sawang Fund at Wat Pha Lad, Chiang Mai Province. The activity aimed to promote learning in local traditions, arts and culture for students and to foster relationships between faculty and students of the Faculty of Management Sciences as well as to preserve the traditions and practices of the Buddhist Lent.

Vision
A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.
Identity
Graduates with perseverance and determination in character and competence in business management and communications.
Uniqueness
Producing righteous individuals with other desirable traits for the society.News

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่