คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Developing the Potential of Entrepreneurs in the Field of National Exports

Date08 November 2021 By Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

On November 4, 2021, Asst. Prof. Dr. Suparuek Tarapitaxwong, Dean of the Faculty of Management Sciences together with Acting Lt. Kittiphan Moonsrichai, President of the Thai Exporters and Manufacturers Association and BTC team were discuss about the guidelines for developing the potential of students and entrepreneurs in the Northern Group in terms of trade and export in the national level.

Vision
A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.
Identity
Graduates with perseverance and determination in character and competence in business management and communications.
Uniqueness
Producing righteous individuals with other desirable traits for the society.News

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่