คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Academic Service by FMS

Date16 November 2021 By Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

On November 13-14, 2021, Dr. Urai Chaisen, Head of Research Institute together with Ms.Pannarat Boonkwang and Mr.Chayaphat Phumchun were guest speaker in the workshop project on the topic “Digital Marketing, Offline Marketing, Social Media Marketing” at the Mon Jong Subdistrict Administrative Organization meeting room, Omkoi District, Chiang Mai Province.

Vision
A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.
Identity
Graduates with perseverance and determination in character and competence in business management and communications.
Uniqueness
Producing righteous individuals with other desirable traits for the society.News

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่