คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


รายนามศิษย์เก่าดีเด่น​ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะวิทยาการจัดการ

นายดวงดี พระทอง

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556


คณะวิทยาการจัดการ

นายวิชัย จั่วแจ่มใส

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวรุ่งฟ้าประภาศรี พวกอินแสง

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560


คณะวิทยาการจัดการ

นางนันทนา อินหลี

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561


คณะวิทยาการจัดการ

นางกรวิภา ฟาบรีซี

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562


คณะวิทยาการจัดการ

นายอมรเทพ เผ่ากันทะ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563


คณะวิทยาการจัดการ

นายณฐนน ปัญโญ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564


คณะวิทยาการจัดการ

นายพงษ์สิทธิ์ ศรีธีวัฒน์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่