คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


รายนามนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวธิติยา ดวงวาท 58124605

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.65


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวเฟื่องฟ้า มูลจิโน 58144215

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.92


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวฑิตฐิตา กันธะวงค์ 58144423

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.97


คณะวิทยาการจัดการ

นายจักรพงศ์ ปิมปาอุด 58144923

สาขาวิชาการจัดการ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.70


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวรังษีมา เพียรประกอบกิจ 58154525

สาขาวิชาการตลาด เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.74


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวณัฐนุช กาหรีมการ 58124954

สาขาวิชาการบัญชี เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.92


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวรังไซ สน 58124053

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.70


คณะวิทยาการจัดการ

นายกรวิทย์ ปันต๊ะ 58124410

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.93คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวนลินินท์ สมุทร 57144547

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.76


คณะวิทยาการจัดการ

นายจิรายุ โพธาธรรม 57144711

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.71


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพีรญาณ์ ธีรวงศ์นุกูล 57144909

หลักสูตรการจัดการ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 4.00


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวณัฐกาญจน์ จินะกาศ 57154359

หลักสูตรการตลาด เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.86


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวณัฐชยา เวียงทอง 57144347

หลักสูตรการบัญชี เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.87


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวปิยะฉัตร ดวงจิตร 57144010

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.00


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวนิศา กุมาร อโรร่า

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.61


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาววิพรรณพร รับพรพระ 57124972

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.74


คณะวิทยาการจัดการ

นายธีรวัฒน์ น้ำคำ 57124842

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.89


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวไอลดา สุนา 56124616

สาขาวิชาการตลาด เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.75


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวสุกัญญา นันต๊ะชู 56124021

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.29


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวอนัตตยา บุญฝอง 56224642

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.58


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวจุฑามาศ สุขสนิท 56124523

สาขาวิชาการจัดการ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.88


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวลัดดา วนาเฉลิมทูล 56144836

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.47


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพฤกษา เบญจวรรณ 56124210

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.86


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาววรรณรุณีย์ ชุมภู 56144741

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.65


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพิมพ์ศิริ จินาจันทร์ 56144035

สาขาวิชานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.71


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวฟาริดา เสริมศรีทอง 56144601

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ 3.88
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่