คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


รายนามนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะวิทยาการจัดการ

นายสุทธิรักษ์ วงค์หาญ

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2550


คณะวิทยาการจัดการ

นายนพสิทธิ์ ใจดี

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2551


คณะวิทยาการจัดการ

นายศุภกร พัฒกุล

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2552


คณะวิทยาการจัดการ

นายเกียรติคุณ เรืองพุ่ม

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2553


คณะวิทยาการจัดการ

นายสุทธนัตถ์ ปลื้มรุ่งเรือง

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554


คณะวิทยาการจัดการ

นายธีระพงษ์ คำพิลาวงค์

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555


คณะวิทยาการจัดการ

นายสุเจตน์ กาญจนโกมล

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556


คณะวิทยาการจัดการ

นายจตุรพงษ์ ศรีวิชัย

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557


คณะวิทยาการจัดการ

นายทินกร แก้วสุ

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพิมพิกา วรยศ

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559


คณะวิทยาการจัดการ

นายอภิรักษ์ เชียงตา

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาการจัดการ

นายธนวุฒิ วัฒนาธร

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561


คณะวิทยาการจัดการ

นายอนุพงษ์ แสนใจบาล

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562


คณะวิทยาการจัดการ

นายอชิรวิชญ์ โวหาร

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563


คณะวิทยาการจัดการ

นายธนกฤต สุภาติ

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวปาลิตา วงค์แก้ว

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยบัวแก้ว

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่