คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


รายนามนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะวิทยาการจัดการ

นายจตุรพงษ์ ศรีวิชัย

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557


คณะวิทยาการจัดการ

นายทินกร แก้วสุ

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558


คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพิมพิกา วรยศ

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559


คณะวิทยาการจัดการ

นายอภิรักษ์ เชียงตา

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาการจัดการ

นายธนวุฒิ วัฒนาธร

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561


คณะวิทยาการจัดการ

นายอนุพงษ์ แสนใจบาล

นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่