คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


MOA กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)  กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการศาสตร์ทางวิชาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ
                    ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber : YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
                    การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางวิซาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญและขอบข่ายความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับคณาจารย์และนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนสื่อการศึกษาและทรัพยากรอื่นใดที่มีความจำเป็นต่อการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ : ข่าว www.cmru.ac.th

 

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่