คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่  1/2565  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้เป็นผู้นำประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ได้แนะนำผู้ช่วยคณบดีและมอบของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ดังนี้

แนะนำผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

1. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานด้านวิชาการและหลักสูตรการฝึกอบรม

2.อ.วลัยพร  สุพรรณ ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการ

3. อ.รจนกร  แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์คณะ

แสดงความยินดีกับบุคลากร

รางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2565

รศ. ดร.ธรรมกิตต์  ธรรมโม   อาจารย์สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์    (บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ)

รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565

กลุ่มผู้บริหาร

1.ผศ.พุทธมน  สุวรรณอาสน์  อาจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชี (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน)

2.อ.พิชญานันท์  อมรพิชญ์    อาจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชี (ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน)

กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ

1.ผศ.ดารารัตน์  ไชยาโส      อาจารย์สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์

2.ผศ.ศิรสา  สอนศรี            อาจารย์สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์

3.ผศ.รัชนีกร  ปัญญา           อาจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชีและการเงิน

และในโอกาสนี้ ทางสโมนสรนักสึกาาได้นำเสนอแผนปฏิบัติงาน ของสโมสรนักศึกษาเพื่อขอเสนอแนะจากอาจารย์ในที่ประชุมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่