คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Business Model Canvas เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ภีมภณ มณีธร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ในการให้บริการวิชาการเพื่ออบรมให้ความรู้ในหัวข้อ Business Model Canvas เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม ภายใต้โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2: อบรมให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น/โรงเรียน “โครงการบริการวิชาการหลักสูตร Co-course ร่วมกับสถานศึกษา”เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเสตังคบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน (Co-course) ในประเด็นที่สนใจและสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ช่วยฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมารถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องได้

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่