คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเชียงดาพารวย

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วลัยพร สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ และอาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ลงพื้นที่ในการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเชียงดาพารวย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2: อบรมให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น/โรงเรียน  ในหัวข้อ Business Model Canvas เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  เมื่อวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่