ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/63 (ภาคปกติ)


วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Adminงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ เมื่อวันที่  15-16  กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยเป็นนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษา ในหัวข้อ ติดปีกความคิด long life Learning นักเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำรวยการฝ่ายบริการทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการร์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต  และกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งการจัดเป็น 2 วัน จำนวน 4 กลุ่ม จำนวนนักศึกษาไม่เกิน 200 คนต่อกลุ่ม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19 

ภาพกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter