ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2563


วันที่ 26 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Adminศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ personallities type กับการฝึกงาน
อ.ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในฐานะประธาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและสถานประกอบการ ในหัวข้อ"ความหลากหลายของ Personalities type กับการฝึกงาน" เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานมีการทดสอบ personalities type ของนักศึกษา เรียนรู้และระดมความคิดรับมือ กับ "สถานการณ์ในที่ฝึกงานที่ยากต่อการวางตัว" บรรยายโดย คุณสร้อยทับทิม  มัณยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทร้อยเรื่องดีดี จำกัด
ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 600 คน จากสาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ภาพกิจกรรม  
Clip กิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter