คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและงบประมาณ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางสุนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นายทินกร  นำบุญจิตต์

นายทินกร นำบุญจิตต์
ประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมชาย ทองคำคูณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์

อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์
กรรมการ จากหัวหน้าภาควิชา


อ.ดร.พชรพร อากรสกุล

อ.ดร.พชรพร อากรสกุล
กรรมการ จากหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์
กรรมการ จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.ศิโรช แท่นรัตนกุล

อาจารย์ ดร.ศิโรช แท่นรัตนกุล
กรรมการ จากคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสุนีย์ ทองอินทร์

นางสุนีย์ ทองอินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวณิชชารีย์ ศรสีตะพันธุ์

นางสาวณิชชารีย์ ศรสีตะพันธุ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่